คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ประจำปี 2566

คุณศิริลักษณ์  ธนสารศิลป์
ประธานคณะกรรมการ

คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก
รองประธานกรรมการ

คุณดรุณี สุนทรธำรง
กรรมการและเลขานุการ

คุณณภัชษิตา คุ้มใหญ่โต
กรรมการและเหรัญญิก

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
กรรมการ

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
กรรมการ

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กรรมการ

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการ

คุณศรีสกุล สุขรุ่ง
กรรมการ

คุณนพวรรณ คล้ายโอภาส
กรรมการ

คุณดวงดาว พงษ์พัง
กรรมการ

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กรรมการ

คุณจตุพร รุจานันท์
กรรมการ 

ที่ปรึกษา

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
บมจ. ประชาอาภรณ์

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

คุณปุณยริศณ์ วัฒนะจิตเสรี
บจ. วาโก้ศรีราชา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ประธานกลุ่ม

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
กลุ่มที่ 1

คุณศรีสกุล สุขรุ่ง
กลุ่มที่ 2

คุณจริยา  อรรถสงวน
กลุ่มที่ 3

คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก
กลุ่มที่ 4

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กลุ่มที่ 5

คุณนพวรรณ คล้ายโอภาส
กลุ่มที่ 6

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กลุ่มที่ 7

คุณดวงดาว พงษ์พัง
กลุ่มที่ 8

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กลุ่มที่ 9

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กลุ่มที่ 10

คุณนิสา  จินดาสมบัติเจริญ
กลุ่มที่ 11

คณะกรรมการเงินกู้

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก
ประธานกรรมการเงินกู้

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการและเลขานุการ

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
ที่ปรึกษา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
ที่ปรึกษา