คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ประจำปี 2567

คุณศิริลักษณ์  ธนสารศิลป์
ประธานคณะกรรมการ

คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก
รองประธานกรรมการ

คุณดรุณี สุนทรธำรง
กรรมการและเลขานุการ

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กรรมการ

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กรรมการ

คุณพัชรี สาวิสัย
กรรมการ

คุณสามารถ นามใคร่นุ่น
กรรมการ

คุณศรีสกุล สุขรุ่ง
กรรมการ

คุณนพวรรณ คล้ายโอภาส
กรรมการ

คุณดวงดาว พงษ์พัง
กรรมการ

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กรรมการ

คุณจตุพร รุจานันท์
กรรมการ 

ที่ปรึกษา

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ

คุณณภัชษิตา คุ้มใหญ่โต
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

คุณปุณยริศณ์ วัฒนะจิตเสรี
บจ. วาโก้ศรีราชา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ประธานกลุ่ม

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
กลุ่มที่ 1

คุณศรีสกุล สุขรุ่ง
กลุ่มที่ 2

คุณสามารถ นามใคร่นุ่น
กลุ่มที่ 3

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
กลุ่มที่ 4

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กลุ่มที่ 5

คุณนพวรรณ คล้ายโอภาส
กลุ่มที่ 6

คุณพัชรี สาวิสัย
กลุ่มที่ 7

คุณดวงดาว พงษ์พัง
กลุ่มที่ 8

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กลุ่มที่ 9

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กลุ่มที่ 10

คุณนิสา  จินดาสมบัติเจริญ
กลุ่มที่ 11

คณะกรรมการเงินกู้

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก
ประธานกรรมการเงินกู้

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
ที่ปรึกษา

คุณจตุพร รุจานันท์
กรรมการ

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณศักดิ์ดา เอกวัฒน์ชัย
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กรรมการ

คุณรอนด้า  ตันเถียร
ที่ปรึกษา