คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ประจำปี 2565

คุณศิริกุล  ธนสารศิลป์
ประธานคณะกรรมการ

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ

คุณดรุณี สุนทรธำรง
กรรมการและเลขานุการ

คุณณภัชษิตา คุ้มใหญ่โต
กรรมการและเหรัญญิก

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก 
กรรมการ

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
กรรมการ

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
กรรมการ

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กรรมการ

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการ

คุณพินธ์ทอง  แสงทองตระกูล
กรรมการ

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กรรมการ

คุณพรอนงค์ มีภูมิรู้
กรรมการ

คุณนาวี คงทน
กรรมการ

คุณจตุพร รุจานันท์
กรรมการ 

ที่ปรึกษา

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
บมจ. ประชาอาภรณ์

คุณพัชราภรณ์ วัฒนสุข 
บมจ.สหพัฒนพิบูล

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

คุณปุณยริศณ์ วัฒนะจิตเสรี
บจ. วาโก้ศรีราชา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ประธานกลุ่ม

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กลุ่มที่ 1

คุณพรอนงค์ มีภูมิรู้
กลุ่มที่ 2

คุณจริยา  อรรถสงวน
กลุ่มที่ 3

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
กลุ่มที่ 4

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กลุ่มที่ 5

คุณนาวี คงทน
กลุ่มที่ 6

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กลุ่มที่ 7

คุณพินธ์ทอง  แสงทองตระกูล
กลุ่มที่ 8

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กลุ่มที่ 9

คุณสรยุทธ รักษาศรี
กลุ่มที่ 10

คุณนิสา  จินดาสมบัติเจริญ
กลุ่มที่ 11

คณะกรรมการเงินกู้

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก
ประธานกรรมการเงินกู้

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการและเลขานุการ

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
ที่ปรึกษา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
ที่ปรึกษา