คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 10 ประจำปี 2564

คุณศิริกุล  ธนสารศิลป์
ประธานคณะกรรมการ

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ

คุณดรุณี สุนทรธำรง
กรรมการและเลขานุการ

คุณณภัชษิตา คุ้มใหญ่โต
กรรมการและเหรัญญิก

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
กรรมการ

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กรรมการ

คุณพันธ์  พะเนียงเวทย์
กรรมการ

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการ

คุณพินธ์ทอง  แสงทองตระกูล
กรรมการ

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กรรมการ

คุณพรอนงค์ มีภูมิรู้
กรรมการ

คุณนาวี คงทน
กรรมการ

คุณจตุพร รุจานันท์
กรรมการ 

ที่ปรึกษา

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก 
บมจ. ธนูลักษณ์

คุณพัชราภรณ์ วัฒนสุข 
บมจ.สหพัฒนพิบูล

คุณสรยุทธ รักษาศรี
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

คุณเกษรา  สั่มกาญจนรักษ์
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

คุณรอนด้า  ตันเถียร
บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ประธานกลุ่ม

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กลุ่มที่ 1

คุณพรอนงค์ มีภูมิรู้
กลุ่มที่ 2

คุณจริยา  อรรถสงวน
กลุ่มที่ 3

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม
กลุ่มที่ 4

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กลุ่มที่ 5

คุณนาวี คงทน
กลุ่มที่ 6

คุณสมชาย  พันธ์โสดา
กลุ่มที่ 7

คุณพินธ์ทอง  แสงทองตระกูล
กลุ่มที่ 8

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กลุ่มที่ 9

คุณพันธ์  พะเนียงเวทย์
กลุ่มที่ 10

คุณนิสา  จินดาสมบัติเจริญ
กลุ่มที่ 11

คณะกรรมการเงินกู้

คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ
ประธานกรรมการเงินกู้

คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
กรรมการ

คุณออมสิน  พันธุ์สิน
กรรมการ

คุณจริยา  อรรถสงวน
กรรมการและเลขานุการ

คุณลาวัณย์  ศรีสว่าง
กรรมการ

คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก
ที่ปรึกษา

คุณรอนด้า  ตันเถียร
ที่ปรึกษา