คณะผู้จัดตั้ง

 ชื่อสกุลตำแหน่งคณะผู้จัดตั้งบริษัท
1คุณสันติ วิลาสศักดานนท์
ประธานบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา
รองประธาน
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
3คุณศุภโชค สิริจันทรดิลกเลขานุการบมจ.ธนูลักษณ์
4คุณเกษรา สั่มกาญจนรักษ์เหรัญญิกบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
5คุณนิสา จินดาสมบัติเจริญคณะผู้จัดตั้งบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
6คุณสุนันท์ นิยมในธรรมคณะผู้จัดตั้งบมจ.ประชาอาภรณ์
7คุณการุณี สุหร่ายคณะผู้จัดตั้งบมจ.ไทยวาโก้
8คุณอมรา ตระการกุลพันธ์คณะผู้จัดตั้งบจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์
9คุณชุติมา เลาห์เกริกเกียรติคณะผู้จัดตั้งบมจ.สหพัฒนพิบูล
10คุณวรัญญู แม่นศรแผลงคณะผู้จัดตั้งบจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
11คุณปัญจรัตน์ วัฒนเศรษฐกุลคณะผู้จัดตั้งบจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
12คุณปนรรฐพร สถิตย์สุขคณะผู้จัดตั้งบจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
13คุณสุประดิษฐ์ สะอิดคณะผู้จัดตั้งบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
14คุณปวร จระมาศคณะผู้จัดตั้งบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง