ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์

คุณสำเริง มนูญผล

ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

คุณศิริกุล  ธนสารศิลป์