ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.บุณยสิทธิ์   โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน
(ผู้ก่อตั้งสหกรณ์)

คุณสำเริง  มนูญผล

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา