บริการอื่น ๆ

 1. การสมัครสมาชิกสหกรณ์
 • พนักงานกรอกใบสมัครและ แบบหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ส่งผ่านฝ่ายบุคคลบริษัท ฯ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกและแบบหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

จาก  www. sahagroupcoop.com

 • การส่งเอกสาร ฝ่ายบุคคลนำส่งเอกสารใบสมัครถึงสหกรณ์ภายในสิ้นเดือนนั้นๆ  
 • Text File บริษัท ฯ ส่งถึงสหกรณ์ภายในเดือนนั้น ๆ
 • การเป็นสมาชิก มีผลอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีการหักเงินค่าหุ้นพร้อมค่าสมาชิกจากระบบ Payroll
 1. การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

         –  การส่งเอกสารการลาออก  เอกสารใบลาออกของสมาชิกถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 10  ของเดือน     

              ( กรณีตรงกับวันหยุดให้ส่งถึงสหกรณ์ ฯก่อนวันที่ 10 )

         –  Text File –   รายงานยอดเงินพร้อมรายละเอียดถึงสหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน  สำหรับบริษัทฯ

            ที่หักเงิน ตรงวันสิ้นเดือน ให้รายงานภายในวันทำงานถัดไป

          –   การอนุมัติ    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติการลาออก ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนั้น

         –  การรับเงิน   ภายในสัปดาห์ที่  2   ของเดือนถัดไป  โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่สมาชิกแจ้ง

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  จาก  www. sahagroupcoop.com

 1. การดำรงความเป็นสมาชิกสหกรณ์   –  สมาชิกประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป  

          –     ขอย้ายสังกัดจากเดิม ,,,,  ไป,,,,,  ( กรณี ลาออกจากการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุ   

                ระบุไป … กลุ่มเกษียณสุขใจ )

           ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม    ใบแจ้งความจำนง จาก  www. sahagroupcoop.com

 

        การนำส่งเอกสาร   ส่งสหกรณ์ก่อนถึงกำหนดวันสิ้นสุดของการเป็นพนักงานบริษัทฯ

การส่งเงินค่าหุ้น    นำเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ฯ ธนาคารด้วยตนเอง  ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์จำกัด   ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

           การส่งสำเนาใบฝาก    Email sahagroupcoop @ gmail . com  โทรสาร  0 2294 3472        

            ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

 ** กรณีที่สมาชิกมีเงินฝากทวีทรัพย์ และ/หรือ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นต่าง ๆ – เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ให้สมาชิกทำหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แจ้งความประสงค์ขอฝากต่อบัญชีประเภทดังกล่าวก่อนการขอย้ายสังกัด  **

 1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นรายเดือน ได้แก่ การขอเพิ่ม / ลดค่าหุ้น

สมาชิกแจ้งความจำนงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในเดือน พฤษภาคม  และ พฤศจิกายน  ของปี

โดยมีผลในเดือน กรกฎาคม และ มกราคม   ปีถัดไปตามลำดับ

      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ใบขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น จาก   www. sahagroupcoop.com

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและ เงินกู้สามัญ

เอกสารคำขอกู้    สมาชิกส่งผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัท ฯ  ฝ่ายบุคคลส่งให้ประธานกลุ่มเพื่อตรวจสอบ

การนำส่งเอกสาร     ถึงสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยง

การโอนเงินเข้าบัญชี     ภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอกู้เงินและสัญญากู้ จาก   www. sahagroupcoop.com

 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล , เปลี่ยนแปลงที่อยู่ , เปลี่ยนแปลงการโอนเงินปันผล ,

ขอหนังสือรับรอง ,อื่น ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     ใบแจ้งความจำนง   จาก  www. sahagroupcoop.com

 1. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สมาชิกที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน ( สำเนาใบรับฝากของธนาคาร ) ให้สหกรณ์ ฯภายในวันสิ้นเดือน  มาที่    E-mail  : sahagroupcoop @ gmail.com   โทรสาร    : 0 2294 3472

** กรณีสมาชิกยังเป็นพนักงาน   ให้ส่งผ่านฝ่ายบุคคลบริษัทฯ **