ด้วยคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด ร่วมดำเนินการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เครือสหพัฒน์ขึ้น โดยมีบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงาน

21  มิถุนายน  2554   เชิญบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมปรึกษา  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เครือสหพัฒน์

8   สิงหาคม  2554   สำรวจความคิดเห็นในการจัดตั้งสหกรณ์ของบริษัทในเครือฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ให้เหมาะกับเครือสหพัฒน

7    กุมภาพันธ์ 2555  เชิญสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมหารือ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เครือสหพัฒน์

24  กุมภาพันธ์ 2555  จัดดำเนินการประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้การสหกรณ์ แก่พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ 

20 มีนาคม 2555  ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ กำหนดชื่อสหกรณ์ว่า“สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด” และดำเนินการเลือกตั้ง “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์”

 

21 มีนาคม 2555  ยื่นเอกสารการจองชื่อสหกรณ์ เพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ

4 เมษายน 2555  ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

20 เมษายน 2555   ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

24 เมษายน 2555   คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

31 สิงหาคม 2555   นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์  จำกัด

18 ตุลาคม 2555     ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ