ผู้ตรวจสอบกิจการ

คุณคณพิชญ์ นาคคง
บจ. ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท