วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
1.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และสร้างนิสัยการออม ซึ่งเป็นพื้นฐานของอนาคตที่มั่นคง
2.เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีมีความจำเป็นด้านการเงิน
3.เพื่อเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้แก่สมาชิก นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้ เช่นเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษา
4.เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์