การนำส่งเงินค่าหุ้น

1.ค่าธรรมเนียม : สมัครครั้งแรก  = 50.-  บาท   ;  ลาออกแล้วสมัครใหม่        = 100.-    บาท

                        ไม่กำหนดจำนวนครั้งที่สมัครเป็นสมาชิก

2.ค่าหุ้น

          1  หุ้น                             =           10.-           บาท

          ขั้นต่ำ / เดือน  10  หุ้น           =         100.-           บาท

          สูงสุด / เดือน 2,000  หุ้น       =      20,000.-          บาท

3.กรณีสมาชิกไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้  ต้องทำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเป็นกรณีไป

4.การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน ต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ฯ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

5.สหกรณ์ฯ แจ้งยอดจำนวนหุ้น ที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกทราบทุกสิ้นปี ( ธค. )

6.เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นรายเดือน ( เพิ่ม/ลด ) ให้แจ้งความจำนงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในเดือน พ.ค.และ พ.ย. ของปี โดยมีผลในเดือน ก.ค. และ ม.ค. ปีถัดไป ตามลำดับ

7.สมาชิกสามารถย้ายสังกัด  ( กรณีโอนย้ายการทำงานไปยังบริษัทอื่นภายในเครือสหพัฒน์ ) โดยไม่ต้องลาออกแล้วสมัครใหม่