เงินฝาก

  1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์  เปิดบัญชีเงินฝาก เดือน มค. , มีค., พค., กค.,กย.,พย.,

 ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )

       1.สิทธิการฝาก สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ต่อ 1 รุ่น

       2.เงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 100.- บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000.- บาท

       3.อายุการฝาก  24  เดือน

       4.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ…..ต่อปี ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )  ไม่เสียภาษี

       5.กรณีถอนก่อนกำหนด  จ่ายดอกเบี้ย อัตรา ..( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )

       6.เมื่อครบกำหนด 24 งวด สหกรณ์จะโอนเงินต้น  และดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ 

          กับสหกรณ์  ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป

  *สิทธิในเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ให้เฉพาะสมาชิกที่หักผ่านบัญชีเงินเดือนเท่านั้น *

 

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น….….  เปิดบัญชีเงินฝาก ทุกเดือน กพ.,เมย.,มิย.,สค.,ตค.,ธค.

        1.เงินฝากขั้นต่ำ  10,000.00 บาท สูงสุด ไม่จำกัดจำนวน

        2.อายุการฝาก  ประมาณ 12  เดือน

        3.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ….. ต่อปี  ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง ) ไม่เสียภาษี

        4.กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยอัตรา ….( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )

        5.การฝากเงินจะออกหลักฐานเป็นตั๋วเงินฝาก

        6.เมื่อครบกำหนด สหกรณ์จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

 

       ดาวน์โหลดเอกสารขอเปิดบัญชีเงินฝาก www. sahagroupcoop.com