เงินฝาก

เงินฝาก

1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝาก เดือน มค. , มีค., พค., กค.,กย.,พย.,
( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )

 1. สิทธิการฝาก สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ต่อ 1 รุ่น
 2. เงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 100.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000.00 บาท
 3. อายุการฝาก 24 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ…..ต่อปี ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง ) ไม่เสียภาษี
 5. กรณีถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ย อัตรา ..( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )
 6. เมื่อครบกำหนด 24 งวด สหกรณ์จะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้
  กับสหกรณ์ ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
  *สิทธิในเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ให้เฉพาะสมาชิกที่หักผ่านบัญชีเงินเดือนเท่านั้น *

2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น…….. เปิดบัญชีเงินฝาก ทุกเดือน กพ. เมย. มิย. สค. ตค. ธค.

 1. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000.00 บาท สูงสุด ไม่จำกัดจำนวน
 2. อายุการฝาก ประมาณ 12 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ….. ต่อปี ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง ) ไม่เสียภาษี
 4. กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยอัตรา ….( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )
 5. การฝากเงินจะออกหลักฐานเป็นตั๋วเงินฝาก
 6. เมื่อครบกำหนด สหกรณ์จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์


3) เงินรับฝากออมทรัพย์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) เป็นเงินออมที่ไม่สูงมาก เมื่อมีความจำเป็นสามารถถอนได้

 1. สิทธิการฝาก สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี
 2. จำนวนเงินฝาก ขั้นต่ำ 100.00 บาท สูงสุด ไม่เกิน 1,000.00 บาท ต่อครั้ง (เงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า100.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยไม่รวมดอกเบี้ย )
 3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ….. ต่อปี ไม่เสียภาษี( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการ ) สหกรณ์ฯ
  จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกๆ 6 เดือน (มิถุนายนและธันวาคม)
 4. การฝากเงินเข้าบัญชี สัปดาห์ที่ 1 และ/หรือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยส่งสำเนาการฝากให้
  ฝ่ายบุคคล รวบรวมส่งให้สหกรณ์ฯทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป )

การถอนเงิน ใช้แบบฟอร์มถอนเงินจาก เว็ปไซต์ สหกรณ์ ส่งล่วงหน้าภายในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2
และ/หรือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของเดือนนั้น

4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินขวัญถุง เพิ่มทางเลือกให้บริษัทสมาชิกฝากเป็นของขวัญให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ / สมาชิกฝากเพื่อเป็นของขวัญเพื่อนสมาชิก

 1. เงินฝากขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุด ไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อสมาชิก 1 คน
 2. ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ….. ต่อปี ( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง ) ไม่เสียภาษี
 4. กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยอัตรา ….( ตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการแต่ละครั้ง )
 5. การฝากเงิน สมาชิกแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยส่งสำเนาใบนำฝากให้ฝ่ายบุคคล โดยสหกรณ์
  จะออกหลักฐานเป็นใบรับฝากเงิน “เงินขวัญถุง ” และห้ามเปลี่ยนมือ
 6. เมื่อครบกำหนด สหกรณ์จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

** สิทธิในการฝากเงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เท่านั้น **
ดาวน์โหลดเอกสารขอเปิดบัญชีเงินฝาก / ใบถอนเงินฝาก www. sahagroupcoop.com

 

 

เงินให้สมาชิกกู้ – สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่ผู้เป็นสมาชิก ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
6 เดือน หรือ สมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปและเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
ประเภทเงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • วงเงินกู้ ร้อยละ 60 ของค่าจ้างประจำสุทธิรายเดือนของสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 60,000.- บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้ เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 12 งวด แบ่งชำระงวดละเท่า ๆ กัน ในวันที่จ่ายค่าจ้างประจำรายเดือนของแต่ละบริษัทที่สมาชิกสังกัดอยู่ในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่กู้
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

2) เงินกู้สามัญ
หมายถึงเงินกู้ที่มีหลักประกันเป็นทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่า หรือหลักประกันอื่นๆ

 • ประเภทเงินกู้
  • เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อการอุปโภค บริโภคของสมาชิก
  • เงินกู้สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก
  • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิก คู่สมรส บุตร ระดับไม่เกินปริญญาตรี
  • เงินกู้สามัญเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับสมาชิก คู่สมรส และบิดา มารดา ของสมาชิก

   • วงเงินกู้
   • หนึ่งเท่าของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากของสมาชิก
   • ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย
   • ร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินเปล่าหรือหลักประกันอื่นๆ
   • ภาระหนี้ต่อรายได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รวมต่อเดือน
    วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000.- บาท
   • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
   • การส่งเงินงวดชำระหนี้ เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) แบ่งชำระงวดละเท่า ๆ กัน ในวันที่จ่ายค่าจ้างประจำรายเดือนของแต่ละบริษัทที่สมาชิกสังกัดอยู่ในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่กู้

3) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ –หมายถึงเงินกู้ที่มีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อยู่อาศัย และจดจำนองเป็นประกัน
สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ตามข้อบังคับสหกรณ์เท่านั้น
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด
 2. เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 3. เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด
  • วงเงินกู้ จะให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกันกรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง , ร้อยละ 75 กรณีที่หลักประกันเป็นอาคารชุด , ร้อยละ 60 กรณีที่หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า จากราคาประเมินของบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หรือไม่เกินวงเงินจำนองเดิม และไม่เกิน 8,000,000.- บาท
  • ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ให้ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 360 เดือน หรือไม่เกินอายุ 65 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณของสมาชิกตามแต่ละบริษัทกำหนดสุดแต่ระยะเวลาไหนสั้นกว่า
  • ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รวมต่อเดือน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
   ** รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด**

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือขอกู้และสัญญากู้แต่ละประเภทได้ที่ www. sahagroupcoop.com