เงินให้สมาชิกกู้

เงินให้สมาชิกกู้ – สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงิน 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน , เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  • วงเงินกู้ ร้อยละ 60 ของค่าจ้างประจำสุทธิรายเดือนของสมาชิก   สูงสุดไม่เกิน 60,000.- บาท
  • การส่งเงินงวดชำระหนี้ เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 12 งวด แบ่งชำระงวดละเท่า ๆ กัน ในวันที่จ่ายค่าจ้างประจำรายเดือนของแต่ละบริษัทที่สมาชิกสังกัดอยู่ในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่กู้  
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้     จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

2. เงินกู้สามัญ

หมายถึงเงินกู้ที่มีหลักประกันเป็นทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่า หรือหลักประกันอื่นๆ

 • ประเภทเงินกู้

– เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อการอุปโภค บริโภคของสมาชิก

– เงินกู้สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก

– เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิก คู่สมรส บุตร ระดับไม่เกินปริญญาตรี

– เงินกู้สามัญเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  สำหรับสมาชิก คู่สมรส และบิดา มารดา ของสมาชิก

 • วงเงินกู้ จะให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกันกรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ,  ร้อยละ 75

กรณีอาคารชุด , ร้อยละ 60 กรณีดินเปล่า    จากราคาประเมินของบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หรือไม่เกินวงเงินจำนองเดิม และไม่เกิน  3,000,000.-  บาท

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้       จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด   
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้   เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน  120 งวด (10 ปี)  แบ่งชำระงวดละเท่า ๆ กัน ในวันที่จ่ายค่าจ้างประจำรายเดือนของแต่ละบริษัทที่สมาชิกสังกัดอยู่ในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่กู้              

3. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่ผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสมาชิกที่อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด , เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัย,เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด

 • วงเงินกู้  จะให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกันกรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ,  ร้อยละ 75 กรณีหลักประกันเป็นอาคารชุด , ร้อยละ 60 กรณีที่หลักประกันเป็นดินเปล่า    จากราคาประเมินของบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หรือไม่เกินวงเงินจำนองเดิม และไม่เกิน  8,000,000.- บาท
 • ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ให้ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 360 เดือน หรือไม่เกินอายุ 65 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณของสมาชิกตามแต่ละบริษัทกำหนดสุดแต่ระยะเวลาไหนสั้นกว่า
 • ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รวมต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จะคิดในอัตราตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

  ** รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด**

     ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือขอกู้และสัญญากู้แต่ละประเภทได้ที่ www. sahagroupcoop.com