เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คุณหทัยรัตน์ แสนสมบูรณ์สุข
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

คุณไอยรักษ์ ฤกษ์ดี
เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณจรัสศรี จูฑะลิขิตวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน