การเป็นสมาชิก

1.  พนักงานแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ กับฝ่ายบุคคลต้นสังกัด
 
2. ขั้นตอนการดำเนินการส่งข้อมูลระหว่างสหกรณ์ฯ กับบริษัทสมาชิก
 
     2.1. ฝ่ายบุคคลต้นสังกัด ดึงDatabase ของพนักงานและข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์ บันทึกเป็น Text  Fileตาม   Lay- out ข้อมูลสมาชิกที่ได้กำหนดไว้ ส่งให้กับสหกรณ์ฯ ทาง E-mail ( sahagroupcoop@gmail.com) เพื่อสหกรณ์ฯ ทำการนำเข้าข้อมูลใบสมัครลงในระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ฯ
 
     2.2. ฝ่ายบุคคลต้นสังกัดสามารถให้พนักงานกรอกใบสมัครและหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เพื่อส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน ได้ 2 ช่องทางคือ
 
             2.2.1. พิมพ์ใบสมัครและหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ผ่านทาง webapp ของ บจ.Isocare  เพื่อให้พนักงานลงลายมือชื่อ(ยังไม่เปิดให้บริการ)
 
             2.2.2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้พนักงานกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก ( www.sahagroupcoop.com )  หรือตามด้านล่าง

เอกสารใบสมัคร

ผู้รับผลประโยชน์

      2.3  สหกรณ์ฯ จะทำการตรวจเช็คความถูกต้องระหว่าง Text file กับใบสมัครและหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอน ประโยชน์ตัวจริงเมื่อยืนยันความถูกต้องแล้วสหกรณ์ฯ จะทำการบันทึกข้อมูล Text fileลงใน Database สมาชิกของสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือน (โดยมีสถานะ wait for approve)
 
     2.4  กรณีพบข้อผิดพลาด ทางสหกรณ์ฯ จะทำการแจ้งกลับไปยังฝ่ายบุคคลต้นสังกัด ภายใน 3 วันทำการหลังวันที่ 15เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทำการสมัครใหม่ในเดือนถัดไปตามลำดับ
 
3.  สหกรณ์ฯ นำรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เข้าขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ฯ ประจำเดือน (ระหว่างวันที่ 15-25 ของเดือน)
 
4.  เมื่อผ่านการอนุมัติจากสหกรณ์ฯ แล้ว จะมีผลเป็นสมาชิกในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 
5.  สหกรณ์ฯ จะส่งงบหน้ารายการหักเงินเดือนและ Text fileถึงฝ่ายบุคคลต้นสังกัดทาง E-mailภายในวันที่  1-10 ของเดือน
 
6.  ฝ่ายบุคคลต้นสังกัดตรวจสอบ งบหน้ารายการหักเงินเดือน และทำการหักเงินค่าหุ้นจากบัญชีเงินเดือนโดย ฝ่ายบุคคลต้นสังกัดต้องนำส่งเงินค่าหุ้นของพนักงานและส่ง Text fileข้อมูลยืนยันการชำระเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์ฯ ให้กับสหกรณ์ฯ ทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน
 
7.  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน เมื่อถูกต้องสหกรณ์ฯ จะนำส่งใบเสร็จรับเงิน (PDF file) ให้กับสมาชิกผ่านฝ่ายบุคคลต้นสังกัดทาง E-mail เพื่อฝ่ายบุคคลต้นสังกัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินส่งต่อให้กับสมาชิกต่อไป

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • เงินปันผล ไม่เสียภาษี
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ไม่เสียภาษี
  • เงินกู้ประเภทต่างๆ มีเงินเฉลี่ยคืน
  • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หักลดหย่อนภาษีได้

การขาดความเป็นสมาชิก

1.ตาย

2.ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ

3.ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

4.ถูกให้ออกจากงาน โดยมีความผิด

การให้ออกจากสหกรณ์ ฯ

1.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2.ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 งวด ติดต่อกันหรือขาดชำระรวม 6 งวด

3.นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

4.ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน เป็นเวลา 2 เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 3 คราว สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

6.ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนเอง

7.จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ของสหกรณ์ ฯ หรือ มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริต